Make your own free website on Tripod.com

ความเป็นมาของกลุ่มชนชาวไทดำ

            กลุ่มชนชาวไทดำในประเทศไทยมีความเป็นมา ตามคำเล่าขานต่อๆ กันมาหลายชั่วอายุคน และหลักบานที่จะพอเห็นได้จากวัฒนธรรมที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน และตามหลักฐานปรากฏในเอกสารอ้างอิงการค้นคว้าต่างๆ ของนักมนุษยวิทยา นักค้นคว้าทางด้านกลุ่มพันธ์ของมนุษย์ในตระกูลไทยลาว และจากพงศาวดารต่างๆ เช่นพงศาวดารล้านช้าง  ซึ่งเป็นแหล่งอ้างอิงที่สามารถรวบรวมและเชื่อถือได้กล่าวไว้ดังนี้

            ชาติพันธุ์ กลุ่มชนชาวไทดำมีชื่อเรียกตนเองว่า "ไต" - ผู้ไต- ผู้ไตดำ (หรือไทดำ) ความหมายของคำว่าไต คือกลุ่มชาติพันธุ์คนไทยสาขาหนึ่งที่มีความเป็นอิสระ คำว่า "ดำ" หมายถึงการแต่งหายด้วยเครื่องนุ่งห่มสีดำ ชื่อเรียกขานในนาม "ไทดำ" จึงมีความหมายโดยรวมว่ากลุ่มชาติพันธุ์คนไทยสาขาหนึ่งในบรรดาหลายชนเผ่า ที่แต่งกายด้วยสีดำนั่นเอง ซึ่งถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทดำด้วย

            คุณลักษณะ ลักษณะของชาวไทดำมีผิวสีเหลืองรูปร่างสูงโปร่ง  นิสัยรักสงบ  ขยันอดทน  และรักหมู่คณะ

            วัฒนธรรม  ความเชื่อ  ไทดำมีขนบธรรมเนียม  พิธีกรรมความเชื่อ  และภาษาเขียน(อักษร)ของตนเอง  ชาวไทดำเดิมนับถือบูชาปู่แถนหรือพระยาแถน  และผีบรรพบุรุษ  ผีน้ำ  ผีนาเท่านั้น  ไม่ได้นับถือศาสนาอื่นใด   ปัจจุบันนับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่ควบคู่กันไปกับความเชื่อถือดั้งเดิม

            ถิ่นกำเนิด  ชาวไทดำถือได้ว่าเป็นชนเผ่าที่เป็นไทยแท้ที่สุดในบันดาชนเผ่าไทยสาขาต่างๆ ที่มีถิ่นที่อยู่กระจัดกระจายในแถบเอเชียในแถบแม่น้ำดำ (แม่น้ำแต - แม่น้ำแต้ - หรือแตต้าว )   ในประเทศเวียดนาม  ภาษาเวียดนามเรียก  "ซงโบ และตั้งอยู่ในภูมิประเทศที่เป็นที่ราบลุ่มแอ่งกระทะแห่งเมืองเดียนเบียนฟู (ภาษาเวียดนาม )แปลว่า "เทวดา" เมืองแถงก็คือเมืองเทวดาหรือเทพนคร  จังหวัด ไลเจาจากประเทศเวียดนามตอนเหนือ  เดิมคือแว่นแคว้นสิบสองเจ้าไทย (จูไท)  ไทดำเรียกสิบสองเจ้าไทยในอดีต

            อาชีพ  การประกอบอาชีพของชนชาวไทดำ  คือการทำนาข้าวทั้งในที่ลุ่ม  และทำไร่เชิงเขา  สัตว์พาหนะที่ใช้สอย คือกระบือ  มีตำนานเล่าขานกันว่า  แถนเป็นผู้ส่งควายห้ามเป็นสัตว์ใช้สอยชาวไทดำมาแต่โบราณกาลซึ่งเป็นที่มาของคำว่า "ขอกุด"  อันเป็นเครื่องบ่งบอกเอกลักษณ์ชนิดหนึ่งที่ชาวไทดำประดับไว้เหนือจั่วบนหลังคาบ้าน  และถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความมุ่งมั่น  ความอดทน  ต่อสู่ความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์อันเกิดจากมีควายคอยช่วยเหลือ  ดังเช่นปรัชญาที่ว่า "ชีวิตนี้มีควายนำ"

            เหตุที่ไทดำต้องย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่ในประเทศไทย  เนื่องจากถิ่นที่อยู่ของชาวไทดำตั้งอยู่ในดินแดนปลายพระราชอาณาเขตของประเทศสยาม  ซึ่งห่างไกลจากการดูแลของพระเจ้าแผ่นดินละกองทัพไทยในสมัยนั้น  จึงตกเป็นเมืองขึ้นแก่หัวเมืองข้างเคียงอยู่เนืองๆ เช่นตกเป็นเมืองขึ้นแก่ญวนบ้าง  จีนบ้าง  เป็นเมืองขึ้นของลาวบ้าง  ต้องได้ชื่อว่าเป็นเมืองสามส่วย  หรือ "เมืองสามฝ่ายฟ้า"

 

หน้าต่อไป