Make your own free website on Tripod.com

๒.อาหารของไทดำ

            อาหารของชาวไทดำส่วนมากเป็นประเภทผักต่างๆ ที่หาได้ทั่วไป เช่น ตามรั้วข้างบ้าน ตามลำคลอง หนองน้ำ  ประเภทยอดพืชผัก  เช่น ยอดกระถิน ยอดกุ่ม ยอดตำลึง ยอดมะแว้ง ยอดสะเดา ยอดมะระ ยอดฟักทอง  ส่วนประเภทผลไม้ได้แก่ มะม่วง มะละกอ แตงไท  พืชผักดังกล่าวใช้เป็นอาหารสำหรับจิ้มแจ่ว เช่น แจ่วเอือดด้าน แจ่วปลาร้า  ส่วนที่นำไปประกอบเป็นอาหารประเภทอื่นๆ ก็มีบ้างได้แก่  อาหารประเภทแกง  หรือประเภทยำ  เป็นต้น

            ชาวไทดำรู้จักวิธีถนอมอาหารเพื่อเก็บไว้กินได้นานๆ หรือเก็บไว้กินในยามขาดแคลนหรือในยามอาหารประเภทนั้นมีน้อยหรือหายากมีหลายอย่างด้วยกัน  การถนอมอาหารประเภทดองหรือการหมัก  เช่น  ดองผักเสี้ยน  ดองผักกุ่ม  ดองหน่อไม้  ปลาร้า  ปลาจ่อม  กุ้งจ่อม  เป็นต้น

            สำหรับข้าวที่ใช้รับประทานอาหารประจำวันนั้นแต่เดิมจะเป็นข้าวเหนียว  ส่วนปัจจุบันก็เหมือนคนไทยทั่วไปคือข้าวจ้าว  ชาวไทดำมีความขยันในการทำมาหากินมีความเป็นอยู่ที่พอเพียงและเรียบ ง่ายกล่าวคือ  แต่ละครอบครัวจะมีอาชีพทำนาข้าว  ปลูกข้าวไว้สำหรับกินตลอดปี  ข้าวที่ได้จะนำมาแปรรูป  โดยการจัดทำกันเอง  เช่นการสีข้าว  ตำข้าว  โดยใช้เวลาเย็นหรือกลางคืนสำหับงานเล็กๆ น้อยๆ ที่เรียกกันว่า  การอยู่ขวง  การอยู่ขวงจึงเป็นการทำงานที่ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

หน้าต่อไป