Make your own free website on Tripod.com

เสนเรือน (เซ่นผีเรือน)

            เสนเรือน คือการเซ่นผีเรือน ทำบุญบ้าน (ให้เกิดสิริมงคล)ของไทยเผ่านี้ คำว่าเสนเฮือน เดิมคงเป็นเซ่นผีเฮือน จึงกลายเป็นเสนเฮือน ที่นิยมทำกันแบ่งเป็น ๒ แบบ

            ๑. เฮือนธรรมดา (เซ่นผีเรือน - แนะนำให้ผีเรือนรู้จักสมาชิกในครอบครัวลูกสะใภ้ใหม่ หรือเพื่อขอความเป็นสิริมงคล เป็นต้น)

            ๒. เซ่นผีเรียกขวัญ (เสนผีขึ้นเสื้อ) คือการทำพิธีเรียกขวัญคนในบ้านที่เจ็บป่วยออดแอด (เสมือนขวัญไม่อยู่กับตัว) แบ่งเป็น ๒ แบบ

            ๒.๑ เสนเป่าปี่ คือ พิธีเรียกขวัญ ที่ใช้หมอผีผู้ชายทำพิธีมีเก็บข้าวสารเสี่ยงทายและเป่าปี่ประกอบ

            ๒.๒ เสนแม่มด คือพิธีเรียกขวัญ ที่ใช้หมอผีผู้หญิง (เรียกว่า แม่มด) เป็นผู้ทำพิธีส่วนพิธีคล้ายกัน

         หน้าต่อไป