Make your own free website on Tripod.com

 

การอพยพ

            การอพยพ ต่อมาในปลายรัชสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีได้โปรดให้เจ้าพระมหากษัตริย์ศึกยกไพร่พลขึ้นไปปราบผู้รุกราน ณ ดินแดนซึ่งเป็นถิ่นที่มีชาวไทดำอาศัยอยู่ เมื่อได้เห็นความทุกข์ยากเดือดร้อนของชาวไทดำ ซึ่งอยู่ในดินแดนห่างไกล จึงได้กวาดต้อนกลุ่มชนชาวไทดำอพยพย้ายถิ่นฐานมายังประเทศไทยด้วย และทรงโปรดให้ไปตั้งบ้านเรือนอยู่ที่เมืองเพชรบุรี ณ ตำบลท่าแร้ง อำเภอบ้านแหลม (ห่างจากเมืองเพชรบุรีไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ ๕-๖ กิโลเมตร) ในปีพุทธศักราช ๒๓๒๒ เป็นครั้งแรก และมีการอพยพตามมาอีกในปีพุทธสักราช ๒๓๗๘ และ ๒๓๘๑ สันนิษฐานว่าชาวไทดำอาศัยอยู่ที่ท่าแร้งได้ไม่นานนักแต่ไม่มีหลักฐานยืนยันว่าอาศัยอยู่กี่ปี

            การตั้งหลักแหล่ง  ต่อมาชาวไทดำได้พากันอพยพมาทางทิศตะวันตกเหตุเพราะบ้านท่าแร้งเป็นที่ลุ่ม  มีน้ำท่วมขังไม่เหมาะแก่การอยู่อาศัยประกอบอาชีพจึงได้ยึดเอาชัยภูมิของตำบลหนองปรงในปัจจุบันเป็นที่ตั้งบ้านเรือนและอยู่อาศัยกันมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้  จึงถือได้ว่าแผ่นดินบ้านหนองปรงนี้คือบ้านเกิดเมืองนอนของบรรพชนชาวไทดำมาแต่ครั้งปฐมกาลในประเทศไทย  และได้สืบเชื้อสายต่อมาจนมีลูก หลาน เหลน โหลน แล้ว  หลายชั่งอายุคนเมื่อถิ่นที่อยู่ของตนในตำบลหนองปรงมีความเป็นอยู่หนาแน่นขึ้น  ต่อมาได้ขยายย้ายถิ่นฐานภูมิลำเนาไปในจังหวัดต่างๆ  หลายจังหวัด เช่น ราชบุรี สมุทรสาคร นครปฐม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครสรรค์ พิจิตร พิษณุโลก กำแพงเพชร สุโขทัย ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นต้น 

            จากการที่ได้ผ่านความลำบากยากแค้นเนื่องจากการรุกรานของศัตรูในถิ่นที่อยู่เดิม  ในอดีตและมีการอพยพหลบหนีภัยนานาอยู่เสมอกรอปกับเคยได้ร่วมกันต่อสู่ฟันฝ่าอุปสรรคนานามาด้วยกันเป็นระยะเวลาอันยาวนานนี่เอง  ทั้งยังมีวัฒนธรรมความเชื่อที่ได้ยึดถืออย่างมั่นคงเหนียวแน่นตลอดมา  จึงทำให้เป็นสิ่งหล่อหลอมกลุ่มชนชาติพันธุ์หนึ่งที่ชื่อว่าไทดำ  ให้ทีความรักความสมัครสมานสามัคคี  มีน้ำใจ กลมเกลียวคอยช่วยเหลือเอื้ออาทรต่อกันมาจนเกิดเป็นพลังความเข้มแข็งทางด้วนสังคม  เศรษฐกิจและวัฒนธรรม  เป็นที่ประจักษ์แก่คนทั่วไปในปัจจุบันนี้ 

 

HOME

ความเป็นมาของกลุ่มชนชาวไทดำ วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของไทดำ วัฒนธรรม - ประเพณีของชาวไทดำ